NSRU MIS

        NSRU MIS หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพ เป็นระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วย ระบบบุคลากร ระบบหลักสูตร ระบบนักศึกษา ระบบงานอาคารสถานที่ ระบบงานวิจัย ระบบศิษย์เก่า และสารสนเทศ QA ตอบโจทย์ต่อบุคลากรทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย สามารถที่จะเพิ่มและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอเรียกดูรายงานสรุปสารสนเทศ ด้านต่างๆ หากบุคลากรท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือพบปัญหาในการใช้งาน NSRU MIS สามารถแจ้งได้ที่ http://www.nsru.ac.th/recommend.aspx


  • ปุ่มข้อมูลบุคลากร
  • สร้างปุ่มที่เชื่อมถึงประวัติบุคลากรใน NSRU MIS ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือชื่อจริง
  • สร้าง